Charakterystyka szkoły. 

„Szkoła Tysiąclecia” oddana do użytku w dniu 01 września 1960 roku. Zbudowana w ciągu jednego roku. Nadanie imienia Romualda Traugutta w dniu 22 stycznia 1964 roku. Funkcjonalna na 650 uczniów – aktualnie 437 uczniów.  

 

Motto roku: „Jestem, działam, współpracuję”.  

 1. Jestem 
 • poznaję siebie  
 • otrzymuję informację zwrotną budującą moją wartość 
 • projektuję działania zwiększające wiedzę o samym sobie 
 1. Działam 
 • poznaję, projektuję i realizuj własną przestrzeń edukacyjną 
 • rozwijam sprawczość i samodzielność 
 1. Współpracuję 
 • poznaję pojęcie i zasady konstruktywnej współpracy w grupie 
 • uczestniczę w ćwiczeniach rozwijających umiejętność współpracy w grupie 
 • wiem, jak rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się w grupie, zespole 

 

Cel działań szkoły 

Zintegrowanie działań organów szkoły ukierunkowanych na: 

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w szkole 
 • przeprowadzanie efektywnych zajęć 
 • indywidualizowanie zajęć do potrzeb każdego ucznia 
 • organizowanie różnych form integrujących społeczność szkolną a w szczególności klasową 
 • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych 

 

Misja 

Efektem edukacji w naszej Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi jest pełny rozwój jednostki i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na wyższym etapie.  
W zmiennych warunkach życia XXI wieku oba te cele wymagają odpowiedniej, jakości systemu edukacyjnego, między innymi przez regularne i częste ocenianie osiąganego postępu oraz wskazywanie silnych i słabych stron procesu nauczania. 

W atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu pragniemy szanować prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces. 

 

Wizja i priorytety  

Praca naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Cele i priorytety w pracy naszej szkoły to: 

 • rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, 
 • przygotowanie uczniów do dalszej nauki i nauczenie uczenia się, 
 • rozwijanie poczucia solidarności i wzajemnej pomocy. 

Ponadto będziemy się starać rozwijać w naszych wychowankach:  

 • ciekawość świata i pragnienie nauki, 
 • indywidualny styl uczenia się, 
 • bogaty język dziecięcy, 
 • umiejętność pracy indywidualnej i zbiorowej, 
 • umiejętność krytycznego uczenia się, 
 • rozumienie obcych kultur, 
 • koncentrację na wybranych zainteresowaniach, 
 • tolerancję i umiejętność rozumienia innych ludzi, 
 • szacunek dla środowiska, 
 • zaangażowanie w planowanie i ocenianie własnej edukacji, 
 • umiejętność brania odpowiedzialności za własną naukę. 

Podstawowym założeniem programu edukacyjnego i wychowawczego jest komunikacja człowieka ze światem i samym sobą. Będziemy stymulować samodzielne rozwijanie zdolności poznawczych i nauczać współdziałania i porozumiewania się z grupą i w grupie, jako ważnej umiejętności komunikacji społecznej.