Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy – to placówka, która łączy 60-letnią tradycję z nowoczesną edukacją. 

MOTTO ROKU

„Wiara nauczyciela w ucznia czyni cuda, wiara ucznia w siebie sukces”.

 

Cel: Zintegrowanie działań organów szkoły ukierunkowanych na:

· zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w szkole,

· przeprowadzanie efektywnych zajęć

· indywidualizowanie zajęć do potrzeb każdego ucznia

· organizowanie różnych form integrujących społeczność szkolną a w szczególności klasową

· kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych

 

MISJA

Efektem edukacji w naszej Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi jest pełny rozwój jednostki i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na wyższym etapie. W zmiennych warunkach życia XXI wieku oba te cele wymagają odpowiedniej, jakości systemu edukacyjnego, między innymi przez regularne i częste ocenianie osiąganego postępu oraz wskazywanie silnych i słabych stron procesu nauczania.

W atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu pragniemy szanować prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego osobistymi potrze-bami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

 

WIZJA I PRIORYTETY

Praca naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cele i priorytety w pracy naszej szkoły to (na podstawie przeprowadzonej ankiety):

· rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,

· przygotowanie uczniów do dalszej nauki i nauczenie uczenia się,

· rozwijanie poczucia solidarności i wzajemnej pomocy.

Ponadto będziemy się starać rozwijać w naszych wychowankach:

· ciekawość świata i pragnienie nauki,

· indywidualny styl uczenia się,

· bogaty język dziecięcy,

· umiejętność pracy indywidualnej i zbiorowej,

· umiejętność krytycznego uczenia się,

· rozumienie obcych kultur,

· koncentrację na wybranych zainteresowaniach,

· tolerancję i umiejętność rozumienia innych ludzi,

· szacunek dla środowiska,

· zaangażowanie w planowanie i ocenianie własnej edukacji,

· umiejętność brania odpowiedzialności za własną naukę.

Podstawowym założeniem programu edukacyjnego i wychowawczego jest komunikacja człowieka ze światem i samym sobą. Będziemy stymulować samodzielne rozwijanie zdolności poznawczych i nauczać współdziałania i porozumiewania się z grupą i w grupie, jako ważnej umiejętności komunikacji społecznej.

 

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY:

Cele:

· podnoszenie kompetencji kluczowych i ich znaczenia na rynku pracy (przedsiębiorczość);

· podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji przed wzmocnioną współpracę po-nadnarodową;

· wdrażanie i popularyzowanie innowacji;

· kształtowanie kompetencji językowych;

· kształtowanie postaw patriotycznych, samoświadomości kulturowej;

· podnoszenie kompetencji z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych;

Realizacji celów służy:

· kształcenie kadry nauczycielskiej za granicą – dążenie aby nauczyciele:

- wykorzystywali zdobyte umiejętności w szkole, czego efektem będzie stworzenie programu nau-czania, stworzenie klas z rozszerzonym językiem angielskim, wykorzystywanie nowoczesnych me-tod nauczania;

- podnosili kwalifikacje językowe;

· mobilność międzynarodowa uczniów (służąca realizacji danego projektu, wdrażaniu innowacji, wy-mianie doświadczeń, polepszaniu kompetencji językowych).

Po realizacji projektu nauczyciel musi upowszechnić rezultaty płynące z projektu:

· poprzez przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli;

· zrealizowanie dodatkowych zajęć lub napisanie programu (w zależności od założeń danego projektu);

· dokonać ewaluacji (opisać, w jaki sposób skorzystają z projektu uczniowie);

· ocenić zmiany w szkole, które się dokonały dzięki projektowi (omówienie na Radzie Pedagogicznej)