REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, zauważone szkody zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 2. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki , w tym jedną lekturę obowiązkową, na okres dwóch tygodni.
 3. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo ograniczyć (np. czytelnikowi często przetrzymującemu wypożyczone pozycje) lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. uczniom przygotowującym się do olimpiad przedmiotowych , konkursów).
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnego mu tytułu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest odkupić takie same pozycje lub inne, wskazane przez bibliotekarza .
 5. Uczeń przetrzymujący wypożyczone materiały lub nieprzestrzegający regulaminów bibliotecznych może mieć obniżony stopień ze sprawowania o jedną ocenę.

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Korzystający ze sprzętu i zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do dbałości o ww., zauważone szkody natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi .
 2. Przed przystąpieniem do pracy w czytelni należy zgłosić się do bibliotekarza, podać temat zainteresowania , odpowiednio przygotować się do zajęć (okrycia wierzchnie i tornistry pozostawić w wyznaczonym miejscu , przygotować przybory do pisania).
 3. Materiały potrzebne na lekcje nauczyciele wybierają i zamawiają przynajmniej dzień wcześniej.
 4. Komputery w czytelni służą uczniom wyłącznie do celów edukacyjnych .
 5. Przy stanowisku komputerowym można pracować przed lub po zajęciach lekcyjnych (maksymalnie do jednej godziny).
 6. Korzystanie z komputera (i innych urządzeń) wymaga posiadania umiejętności obsługi sprzętu.
 7. Nauczyciel po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym zobowiązany jest do usunięcia swoich materiałów.
 8. W przypadku zniszczenia materiałów szkolnych, osoba z nich korzystająca zobligowana jest do odkupienia takich samych lub innych podanych przez bibliotekarza (w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły).
 9. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu czytelni może otrzymać od nauczyciela bibliotekarza nakaz natychmiastowego przerwania pracy.
 10. Przed opuszczeniem czytelni trzeba zgłosić bibliotekarzowi zakończenie zajęć, zwrócić wszystkie materiały, uporządkować miejsce pracy i wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni).


ŻYCZYMY MILEJ PRACY W CISZY I SPOKOJU!